Logopedie Oss

Spraakbureau, Logopedie Oss & Stemtherapie, Paramedisch Centrum Oss

Logopedie Oss - Spraakbureau - Logopedie & Stemtherapie

Welkom

Spraakbureau is een praktijk voor stemtherapie & logopedie gevestigd in Paramedisch Centrum Oss. Spraakbureau richt zich op het onderzoeken en behandelen van kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van de stem en spraak. Bij volwassenen kan hierbij gedacht worden aan stemklachten zoals heesheid, hoestklachten of slijmgevoel in de keel. Kinderen kunnen in deze praktijk terecht met afwijkende mondgewoontes, articulatieproblemen zoals slissen of een vertraagde spraakontwikkeling. Ook kinderen met heesheid kunnen behandeld worden.  

Wanneer u of uw kind problemen heeft op een van deze gebieden kunt u contact opnemen met de praktijk via telefoon of mail. Ook kunt u zich direct aanmelden via de website.

praktijk logopedie Oss Spraakbureau

Logopedie

Wat is logopedie

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zijhouden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Er vindt steeds meer wetenschappelijk onderzoek plaatsnaar de effecten van logopedie.

foto_stock_1

Wat doet de logopedist

Tijdens de eerste afspraak wordt met u besproken wat de invloed van de stoornis is op het dagelijks leven. De logopedist doet vervolgens uitgebreid onderzoek en bespreekt dit met u. Daarna wordt er een behandelplan gemaakt.

Ook geeft de logopedist adviezen en voorlichting. Zij coacht en begeleidt ouders of gezinsleden om hen bij de behandeling te betrekken. De patiënt krijgt namelijk oefeningen mee om ook thuis te doen. Ouders / gezinsleden kunnen de patiënt beter begeleiden als zij informatie over de stoornis hebben. Soms heeft de logopedist via e-mail of telefoon contact met de patiënt. Of er vindt behandeling plaats via internet

Een logopedische behandeling duurt meestal een half uur. De laatste minuten worden gebruikt voor rapportage en het verslag. Sommige therapieën duren een uur, bijvoorbeeld in het geval van stotteren.

(bron: www.logopedie.nl)

Stoornissen

Stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid, toonhoogte spelen mee in hoe uw boodschap overkomt. Wat u zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop je de woorden uitspreekt.

Als men in het dagelijks leven de stem intensief moet gebruiken bij spreken en zingen, kan dit keelpijn en stemklachten tot gevolg hebben. Intensief stemgebruik vermoeit de keel en het fijne weefsel van de stembanden. Die vermoeidheid kan zich over het hele lichaam uitbreiden, zodat men zich aan het einde van de dag soms doodop voelt. Er kan een gevoel bestaan van een slijmpropje of kriebel in de keel dat niet weggeslikt kan worden. De keel kan branderig, pijnlijk of dichtgesnoerd aanvoelen en is geïrriteerd. Deze klachten kunnen ook voorkomen bij veelvuldig keelschrapen en kuchen. Iedereen kan deze keelklachten krijgen, bijvoorbeeld na een feest of tijdens een verkoudheid. Ze zijn dan van voorbijgaande aard.

Als echter keelpijn na intensief stemgebruik regelmatig blijft voorkomen, kan men daarvan zoveel hinder ondervinden, dat de zin om te spreken afneemt. Bovendien kunnen personen met een spreekberoep op den duur stemklachten ontwikkelen. De stem wordt hees of schor, valt weg en kan niet meer zo gebruikt worden als men wilt. Vaak ontstaat dit omdat er niet de juiste verhouding is tussen stembelasting en stemrust; de stem heeft onvoldoende tijd om te herstellen. Naast mensen met een spreekberoep kunnen ook bijvoorbeeld studenten en koorzangers last krijgen van stemproblemen. Keelklachten en stemklachten bij intensief stemgebruik kunnen wijzen op een verkeerd gebruik van de stem. De KNO-arts zal een eventuele organische oorzaak, zoals een poliepje of stembandknobbeltjes, uitsluiten.

Wat doet een logopedist?

De logopedist verricht (stem)onderzoek, stelt de logopedische diagnose en maakt een behandelplan. In de behandeling let ze op de lichaamshouding als voorwaarde voor een goed gebruik van de stem. Er zal gewerkt worden aan de ademhaling (adembeweging en ademritme) en aan een ontspannen manier van stemgeven. De logopedist beschikt hierbij over verschillende technieken en oefeningen. Ook wordt bekeken hoe het stemgebruik van de patiënt in het dagelijks leven is, om advies op maat te kunnen geven. Stemsparende adviezen, ook wel stemhygiënische adviezen genoemd, zullen gegeven worden. Daarbij besteedt de logopedist aandacht aan arbeidsomstandigheden als akoestiek en omgevingslawaai. Als men zich de aangereikte technieken eigen maakt en de stemsparende maatregelen ter harte neemt, kunnen de keel- en stemklachten geheel verdwijnen.

Spraak

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen leren de klanken van hun ouders / opvoeders, door na te doen. Door het verkeerd uitspreken van een letter (of combinaties ervan) krijgen woorden een andere betekenis.

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Habitueel mondademen, afwijkend slikken en kauwen en duim- en vingerzuigen (en spenen) zijn afwijkende mondgewoonten. Verder vallen foutieve lipgewoonten, tonggewoonten en nagelbijten onder afwijkende mondgewoonten.

Habitueel mondademen

Dit is de gewoonte om in rust de lippen niet te sluiten, waarbij er niet door de neus wordt geademd. De meeste mensen ademen door hun neus, tenzij de neusdoorgang onvoldoende is door bijvoorbeeld een vernauwing door verkoudheid of allergieën. Er wordt dan tijdelijk meer door de mond geademd. Als dit mondademen blijft bestaan terwijl de neus weer doorgankelijk is, wordt de neus nauwelijks meer gebruikt en kunnen de mondspieren verslappen.

Mondademen

Heeft verschillende gevolgen zoals een uitdrogende mond. Er is daardoor minder speeksel in de mond aanwezig waardoor er veel minder geslikt hoeft te worden. Dit heeft tot gevolg dat de buis van Eustachius, die de neusholte met het oor verbindt, te weinig wordt geopend. De kans op oorontstekingen en andere gezondheidsproblemen neemt hierdoor toe.

Afwijkend slikken

Kan onder andere ontstaan door mondademen, maar komt ook voor als er gewoon door de neus geademd wordt. Bij afwijkend slikken ligt de tong vaak laag onder in de mond. De tong wordt dan tussen de tanden geperst. Doordat de tong telkens tegen de tanden duwt, kunnen die scheef gaan staan. Ook tijdens het spreken kan de tong tussen de tanden komen. Slissen is het gevolg; het spreken wordt er vaak onduidelijk van.

Duim- of vingerzuigen

Het zuigen op een duim, vinger of speen is normaal bij een baby en peuter, omdat zij nog een grote zuigbehoefte hebben. Het geeft veiligheid. Daarna wordt het vaak een gewoonte en kunnen de tanden scheef groeien. Ook kan de vorm van de mond (het gehemelte) veranderen. Tevens hebben kinderen een grotere kans op een slappe mondmotoriek, waardoor afwijkend slikken kan optreden. Spenen of duim- of vingerzuigen moeten daarom zo snel mogelijk worden afgeleerd.

Wat doet de logopedist?

De logopedist adviseert over een behandeling en zal de behandeling afstemmen op het kind. Als kinderen mondademen moet dit zo vroeg mogelijk worden gestopt ter voorkoming van terugkerende verkoudheden en oorontstekingen. De behandeling zal vooral gericht zijn op lipsluiting en op het verstevigen van de mondmotorische spieren. Er worden oefeningen gegeven die de spieren van de tong en lippen versterken. De logopedist kan ook specifieke oefeningen geven om de neusademing te stimuleren. Daarnaast wordt de tongpositie zowel in rust als tijdens de spontane spraak getraind en zal de articulatie aan bod komen. Het afwijkend slikken wordt voor of na de wisseling van de voortanden aangepakt. Soms is het wenselijk het duimzuigen vóór de wisseling van de voortanden af te wennen, omdat dit een nadelige invloed heeft op de gebitsontwikkeling.

Er is sprake van een nasaliteitsstoornis of neusspraak wanneer de klank (resonantie) van de spraak afwijkend is: de spraak klinkt te veel of juist te weinig door de neus. Tijdens het spreken worden de meeste klanken door de mond gevormd. Het zachte gehemelte trekt op en daardoor wordt de mondholte aan de achterzijde afgesloten. Zo ontsnapt er geen lucht door de neus. Alleen bij de klanken [m], [n] en [ng] wordt deze afsluiting niet gemaakt, zodat deze klanken door de neus klinken. Er zijn drie soorten nasaliteitsstoornissen. Allereerst de open neusspraak. Deze is het meest storend voor de verstaanbaarheid. Tijdens het spreken ontsnapt teveel lucht via de neus bij de klanken die normaal alleen met de mond gevormd worden, zoals de [s] en de [p]. De oorzaak van open neusspraak kan een aangeboren lip-, kaak- en/of gehemeltespleet zijn. Andere oorzaken zijn een aangeboren te kort gehemelte, verlamming van de spieren van het zachte gehemelte (na een hersenbloeding) of verminderde spierkracht in het gehemelte (zoals bij multiple sclerose of de ziekte van Parkinson). 

Soms is gewoontevorming de oorzaak van de gestoorde nasaliteit, wat kan gebeuren na verwijdering van de neusamandel. Bij gesloten neusspraak klinkt de spraak verstopt. De oorzaak kan een scheef neustussenschot zijn. Ook kunnen één of meer neuspoliepen, een vergrote neusamandel of gezwollen neusslijmvliezen voor te weinig resonantie door de neus zorgen. Tenslotte kan er een combinatie van beide vormen voorkomen: de gemengde neusspraak. De KNO-arts stelt de diagnose.

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt de ernst van de nasaliteitsstoornis en de invloed daarvan op de verstaanbaarheid. Het resultaat van een logopedische behandeling is afhankelijk van de oorzaak. In sommige gevallen moet eerst medisch of chirurgisch ingegrepen worden, voordat de logopedische behandeling kan beginnen. Ook het succes van de logopedische behandeling is hiervan afhankelijk. Bij open neusspraak bestaat de behandeling uit oefeningen om de gehemeltespieren te activeren en een energieke uitspraak aan te leren. Bij gesloten neusspraak zal het accent liggen op het beter leren gebruiken van de neusweg. De behandeling van de gemengde neusspraak bestaat uit een combinatie. In alle gevallen wordt op een systematische manier het spraakgedrag veranderd.

Bij slissen of lispelen wordt de [s] of andere klanken verkeerd uitgesproken. Dit kan komen door te slappe tongspieren, te weinig beheersing van de tongmotoriek of het verkeerd aanleren van de [s]. De [s] klinkt als het ware onzuiver. In ernstige gevallen wordt het spreken slecht verstaanbaar, wat soms als zeer storend wordt ervaren. Zo’n verkeerde uitspraak van de klank [s] kan tot gevolg hebben dat een kind er in de klas mee geplaagd wordt. Volwassenen kunnen problemen verwachten als zij een spreekberoep kiezen. Er zijn verschillende oorzaken van slissen of lispelen. De tong wordt bijvoorbeeld naar voren tussen de tanden geduwd waardoor een onzuivere [s] wordt gehoord. Soms wordt ook bij andere klanken de tong naar voren geduwd, zoals de [t] en de [d]. De tong kan zijwaarts breed tussen de zijtanden of kiezen worden geschoven. Ook dan ontstaat een onzuiver [s]-geluid. Kinderen of volwassenen met een open beet, bij wie er te veel ruimte is tussen de onder- en boventanden, zullen hun tong vaak tussen de opening van de tanden duwen. Je hoort dan een foutieve [s]. Een verkeerd uitgesproken [s] maakt dat ook andere klanken, zoals de [z], [sj] en [zj], vaak verkeerd worden uitgesproken. Slissen en lispelen gaan dikwijls samen met afwijkende mondgewoonten, zoals duim- en Andersom komt ook voor: door een slappe mondmotoriek kan slissen of lispelen ontstaan. Daarnaast is de kans op afwijkend slikken groter bij de aanwezigheid van slissen en lispelen. Slissen of lispelen ontstaat meestal tijdens de spraakontwikkeling, maar kan op alle leeftijden voorkomen.

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt de oorzaak van het slissen. Daarna kan er een behandeling worden gestart. Hierbij wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan het onderscheid tussen een goede en een foute [s]; hierbij worden het luisteren, kijken en voelen ingeschakeld. Met oefeningen van de mondmotoriek worden de spieren in de mond versterkt en men leert de tong op de juiste wijze te gebruiken. Eerst wordt geleerd alleen de [s] goed uit te spreken, daarna volgt de [s] in lettergrepen, woorden en zinnen geoefend. Tenslotte moet de goede uitspraak gebruikt worden in het gewone spreken. Het resultaat van de behandeling hangt af van de oorzaak van het slissen, en van factoren als leeftijd, motivatie en inzet.

De spraakontwikkeling noem je vertraagd wanneer een jong kind in zijn spraak duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder. Hij spreekt in enkele woorden of korte zinnen en zijn omgeving vindt het lastig om het kind te verstaan en te begrijpen. Soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt. Een vertraagde spraakontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Maar het komt ook voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt. Een vertraging in de spraakontwikkeling geeft problemen: het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden: het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

Wat doet de logopedist?

De logopedist doet uitgebreid onderzoek naar de taal en de spraak van het kind. Daarbij worden ondermeer gestandaardiseerde testen gebruikt. Verder kan er aanvullend onderzoek en eventueel behandeling door een kinderarts, KNO-arts of een multidisciplinair team op een audiologisch centrum nodig zijn. De logopedische behandeling is indirect en/of direct. Bij een indirecte therapie legt de logopedist de ouders uit hoe ze het kind tot spreken kunnen stimuleren. Bij de directe logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen kind en logopedist centraal. De logopedist traint het taalbegrip en verbetert het luistergedrag; er wordt gewerkt aan de woordenschat, de zinsbouw en de uitspraak.

Bij kinderen die nog niet of nauwelijks spreken krijgen de voorwaarden om tot spreken te komen aandacht: het gebruiken van taal voor een bepaald doel, het imiteren van een ander, het oogcontact, het nemen van beurten. De ouders of verzorgers worden zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken. In de therapie wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind, de eventuele bijkomende problemen en de mogelijkheden in het gezin van het kind.

Het resultaat van de behandeling hangt onder andere af van de oorzaak van de vertraagde ontwikkeling. In het algemeen geldt dat een vertraagde spraakontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden. Kinderen kunnen hiervoor al voor hun tweede levensjaar terecht bij de logopedist.

Praktijk

Logopedist

Spraakbureau wordt gerund door logopediste Ilse Wagemakers-Bouwman, zij zal zich hier kort aan u voorstellen:

Mijn naam is Ilse Wagemakers en ik ben geboren en getogen in Oss. Na een poos gewoond en gewerkt te hebben in de regio Nijmegen ben ik in 2017 weer teruggekeerd naar het Brabantse land. In 2009 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast ben ik in 2016 afgestudeerd als taal- en spraakpatholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Met deze studie heb ik mij verder verdiept in de logopedische stoornissen en mij gespecialiseerd in het gebied van de stem.

Als logopedist heb ik werkervaring opgedaan in diverse logopediepraktijken, het speciaal basisonderwijs, kinderrevalidatie en vroegbehandeling. Op dit moment ben ik ook parttime werkzaam binnen de afdeling kinderrevalidatie van de Sint Maartenskliniek. De gevarieerdheid van stoornissen en cliënten binnen de logopediepraktijk spreekt mij erg aan en maakt elke werkdag weer anders. Het is een uitdaging steeds weer op zoek te gaan naar de juiste en persoonlijke aanpak.

Om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren volg ik regelmatig cursussen en scholingen (Directe Toegankelijkheid Logopedie, Manuele Facilitatie van de Larynx A-cursus, Massage en Stem 1, Van Spreken naar Zingen en Andersom, Behandeling van Orofaryngeale Slikstoornissen, Onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen, Eet- en drinkproblemen bij kinderen 1). Ook bezoek ik relevante workshops (LaxVox, EVTS) en symposia. Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie volg ik de laatste ontwikkelingen binnen de logopedie op de voet. Daarnaast ben ik kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Ik hoop u binnenkort te mogen begroeten in de praktijk voor logopedie Oss.

Werkwijze

Wanneer u of uw kind problemen heeft op het gebied van de stem of spraak kunt u contact opnemen met de praktijk via telefoon of mail. Ook kunt u zich direct aanmelden via de website.

Tijdens de eerste afspraak wordt uw logopedische hulpvraag in kaart gebracht. Ook wordt er tijdens deze afspraak eventueel een start gemaakt met het logopedisch onderzoek.

Zorg ervoor dat u tijdens deze afspraak de volgende documenten mee neemt;
– Geldig identiteitsbewijs
– Verzekeringspasje
– Verwijzing (huisarts, specialis, tandarts)

Indien nog niet afgerond wordt het logopedisch onderzoek voortgezet. Hierna wordt het behandelplan opgesteld en met u besproken. Afhankelijk van de stoornis en de ernst wordt er een inschatting gemaakt binnen welke termijn de doelen behaald kunnen worden. Tevens wordt de behandelovereenkomst doorgenomen en ondertekend. In deze overeenkomst staan afspraken omtrent de logopedisch behandeling. Daarna wordt de daadwerkelijke behandeling gestart. Met diverse oefeningen en adviezen wordt erg getracht de behandeldoelen te bereiken. Er wordt van u, en/of uw kind, verwacht dat u thuis dagelijks oefent om een zo optimaal mogelijk behandelresultaat te kunnen verkrijgen. Tijdens de behandeling is er ruimte voor overleg en kunnen doelen samen worden bijgesteld en geëvalueerd. Een behandeling duurt gemiddeld 30 minuten, waarvan de laatste 5 minuten worden gebruikt voor rapportage en verslaglegging. Afhankelijk van de problematiek wordt u of uw kind 1 of 2 keer per week behandeld. Het tijdstip van de behandeling wordt in overleg met u vastgesteld.

Spraakbureau is gevestigd binnen het Paramedisch Centrum Oss. Binnen het centrum zijn verschillende disciplines werkzaam zoals psychologie, fysiotherapie, osteopathie, coaching en mindfulness en mesologie. Door de aanwezigheid van deze verschillende disciplines zijn de lijnen voor overleg en samenwerking kort wat het herstel van de cliënt ten goede komt. Daarnaast zal er regelmatig contact zijn met verwijzers en andere betrokken van de cliënt.

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee de praktijk een overeenkomst heeft afgesloten dan wordt het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening gebracht. Kijk in de polisvoorwaarden voor de dekking van uw zorgverzekeraar. Daarnaast betaalt u mogelijk een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar). Het streven is om met alle zorgverzekeringen een overeenkomst af te sluiten. In vrijwel alle gevallen worden de kosten van uw behandeling rechtstreeks gedeclareerd aan de zorgverzekeraar.

Bij verhindering wordt u verzocht de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren (op werkdagen) af te zeggen. Bij tijdig afzeggen kan de afspraak kosteloos worden gewijzigd. Bij niet afzeggen worden de kosten in rekening gebracht. Deze kosten moet u zelf betalen en worden niet vergoed door uw verzekering.

Uiteraard doe ik er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen via het Klachtenloket Paramedici.

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Spraakbureau doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Met deze nieuwe privacy wetgeving heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. U heeft recht op inzage in uw gegevens, recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens of het verzoek indienen om u gegevens te laten vernietigen. Raadpleeg het privacyreglement om volledig op de hoogte te zijn.

Privacyreglement Spraakbureau

Nieuws

Wachtlijst

Op dit moment is er een cliëntenstop. Nieuwe aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.

Contact

Locatie

Opaalweg 94
5345 SB Oss

Openingstijden

Behandeling volgens afspraak
Maandag van 09:00 tot 18:00 uur
Dinsdag van 09:00 tot 20:00 uur

Wilt u contact opnemen klik dan hieronder op het formulier.

    Hierbij verklaar ik op de hoogte te zijn van de werkwijze en het privacyreglement van de praktijk.


    Copyright © 2017-2023 Spraakbureau.nl